Business Units

             Ksi?gowo?? ds. Funduszy Inwestycyjnych

             Ksi?gowi ds. funduszy Inwestycyjnych odpowiadaj? za przygotowanie, monitorowanie oraz obliczanie Warto?ci Aktywów Netto (NAV) jednostek funduszy inwestycyjnych obs?ugiwanych przez State Street. Ich zadania obejmuj? kompletny proces zarz?dzania ksi?gowo?ci? funduszy inwestycyjnych oraz analizowanie jak i raportowanie wszelkich zmian wp?ywaj?cych na ostateczn? warto?? jednostki funduszu.

             Na rzecz naszych klientów nasi specjali?ci wykonuj? równie? szereg innych operacji takich jak:

             • Koordynacja i weryfikacja wszystkich operacji subskrypcji i umorzeń jednostek funduszu
             • Analiza transakcji obrotu papierami warto?ciowymi dokonywanymi na rynku pod k?tem poprawno?ci ich ksi?gowania
             • Ksi?gowanie i monitorowanie dywidend i dochodów z papierów d?u?nych, naliczanie odpowiednich prowizji na poczet przysz?ych dochodów
             • Monitorowanie kosztów funduszu oraz naliczanie odpowiednich prowizji na rzecz przysz?ych kosztów
             • Monitorowanie operacji spó?ek na ich papierach warto?ciowych (corporate actions)
             • Aktualizacja wyceny aktywow i pasywow funduszu wyrazonych w walutach obcych metod? Mark-to-Market
             • Monitorowanie cen papierów warto?ciowych wchodz?cych w sk?ad portfela
             • Uzgodnienia kont oraz kontrola rozliczeń przygotowanych przez inne departamenty
             • Przygotowywanie raportów ksi?gowych i dokumentów do audytu

             Ksi?gowi funduszy prowadz? dok?adn? analiz? wszystkich komponentów NAV wp?ywaj?cych na warto?? jednostki funduszu. Analizuj? tak?e wyniki osi?gane przez fundusz w zestawieniu ze wska?nikami gospodarczymi (benchmarking) oraz indeksami w zale?no?ci od portfela i strategii inwestycyjnej.

             Dzia? Sprawozdawczo?ci Finansowej

             Dzia? Sprawozdawczo?ci Finansowej odpowiada za przygotowanie oraz kontrol? sprawozdań finansowych, a tak?e innych raportów dotycz?cych dzia?alno?ci funduszy inwestycyjnych zarejestrowanych w Irlandii oraz Luksemburgu oraz firm zarz?dzaj?cych tymi funduszami.

             W ramach sporz?dzania sprawozdań finansowych pracownik departamentu przygotowuje:

             • Bilans
             • Rachunek wyników
             • Rachunki przep?ywów pieni??nych
             • Zestawienie zmian w aktywach netto
             • Portfel inwestycyjny
             • Noty obja?niaj?ce do sprawozdania finansowego.
             • Po sporz?dzeniu sprawozdań i raportów przekazywane s? one do Klienta w celu przeprowadzenia audytu.

             Dzia? Dokumentacji ds. Kluczowych Informacji dla Inwestora (KIID - Key Investor Information Document)

             Zespó? KIID zajmuje sie przygotowaniem Kluczowych Informacji dla Inwestorow funduszy inwestycyjnych.

             W ramach swojej dzia?alno?ci ?ci?le wspó?pracuje z Dzia?em Obs?ugi Klienta w Luksemburgu oraz Zespo?em Analityków we Frankfurcie ?wiadcz?c us?ugi dla klientów w ca?ej Europie.

             Dokument zawieraj?cy kluczowe informacje dla inwestora (KIID) jest nowym produktem na rynku europejskim maj?cym na celu dostarczenie inwestorom krótkiej, jasnej i aktualnej informacji dotycz?cej funduszy inwestycyjnych.

             Zespó? KIID odpowiada za:

             • Monitoring zmian poziomu kosztów i op?at bie??cych,
             • Monitoring zmian wska?nika SRRI,
             • Obliczanie wyników osi?gni?tych przez fundusz w przesz?o?ci,
             • Sporz?dzanie dokumentów zawieraj?cych kluczowe informacje dla inwestorów dla nowych Klientów StateStreet,
             • Aktualizacj? tych dokumentów dla Klientów ju? istniej?cych.

             Dzia? Wyceny Papierów Warto?ciowych

             Dzia? Wyceny Papierów Warto?ciowych jest Centrum Doskona?o?ci (CoE) dla wyceny poszczególnych aktywów i ?wiadczy us?ugi klientom z ca?ego ?wiata. Krakowski zespó? wspó?pracuje z niezale?nymi dostawcami cen w celu zapewnienia prawid?owej wyceny papierów warto?ciowych, zgodnej z umowami, które zosta?y zawarte z klientem (Price Source Agreement - PSA) W sk?ad g?ównych obowi?zków Dzia?u Wyceny Papierów Warto?ciowych w Krakowie wchodz?:

             • Walidacja kosztów papierów warto?ciowych dodawanych do portfela inwestycyjnego
             • Ustalenie cen poszczególnych aktywów na podstawie informacji z gie?d ?wiatowych oraz otrzymanych od niezale?nych dostawców
             • Weryfikowanie rynkowych cen udzia?ów, akcji, obligacji i instrumentów pochodnych poprzez stosowanie modeli analitycznych
             • Weryfikowanie cen, których wahania wykraczaj? poza ustalone tolerancje
             • Wycena warto?ci godziwej dla pozycji z rynków zagranicznych, emisji niepublicznych i o niskim wolumenie obrotu
             • Zapewnienie, by zastosowane wyceny byly zgodne z umowami zawartymi z klientem (PSA)
             • Wspó?praca z dzia?em Ksi?gowo?ci ds. Funduszy

             Zajmuj?c pozycj? lidera w dziedzinie wyceny papierów warto?ciowych, zespó? tworzy innowacyjne rozwi?zania o znaczeniu strategicznym dla biznesu nieustannie monitoruj?c sytuacj?, reaguj?c i dostosowuj?c swe dzia?ania do ci?gle zmieniaj?cego si? rynku.

             Dzia? Derywatów (Instrumentów Pochodnych)

             Krakowski Dzia? Instrumentów Pochodnych Centrum Doskona?o?ci (CoE) dostarcza us?ugi z zakresu kompletnej obs?ugi instrumentów pochodnych oraz procesu weryfikacji w oparciu o instrukcje menad?era inwestycyjnego i brokera gie?dowego.

             Do zadań administratora portfela instrumentów pochodnych nale?y:

             • Zapewnianie dok?adnego i terminowego ksi?gowania transakcji terminowych typu futures oraz opcji
             • Zapewnienie zgodno?ci mi?dzy instrukcjami klienta a raportami brokera gie?dowego
             • Zapewnianie dok?adnego i terminowego ksi?gowania przep?ywów pieni??nych
             • Rozwi?zywanie bie??cych problemów wspólnie z innymi dzia?ami
             • W zale?no?ci od potrzeb biznesowych przygotowywanie i dostarczanie odpowiednich raportów i ich weryfikacja

             Fundusze Hedgingowe (fundusze wysokiego ryzyka)

             International Fund Services (IFS) jest oddzia?em State Street Alternative Investment Solutions (Rozwi?zania dla Alternatywnych Produktów Inwestycyjnych), oferuj?cym kompletny zakres us?ug z zakresu ksi?gowo?ci i administracji funduszy, obs?ugi zadań middle office, agencji transferowej oraz oceny ryzyka dla funduszy hedgingowych oraz funduszy private equity.

             Instrumenty finansowe obs?ugiwanych funduszy to mi?dzy innymi:

             • Akcje
             • Instrumenty d?u?ne
             • Kontrakty Swap
             • Opcje
             • Kontrakty terminowe (Futures)
             • Kredyty i po?yczki bankowe

             Strategie inwestycyjne obs?ugiwanych funduszy to mi?dzy innymi:

             • oparta na portfelu z?o?onym z d?ugich i krótkich pozycji (Long/Short Equity)
             • oparta na portfelu nieskorelowanym z kierunkiem rynków (Market Neutral)
             • oparta na rynkach wschodz?cych (Emerging Markets)
             • oparta na inwestycji w przedsi?biorstwa o trudnej sytuacji finansowej (Distressed Debt)

             Obs?ugiwane struktury funduszy to mi?dzy innymi:

             • Onshore (forma prawna zarejestrowana na terytorium kraju, w którym dystrybuowany jest dany fundusz i podlegaj?ca tamtejszemu prawodawstwu)
             • Offshore (forma prawna zarejestrowana poza terytorium kraju, w którym dystrybuowany jest dany fundusz i podlegaj?ca prawodawstwu miejsca rejestracji)
             • Side-by-side (Grupa funduszy Onshore i Offshore z których ka?dy aktywnie inwestuje bezpo?rednio w instrumenty finansowe)
             • Master/Feeder (Grupa funduszy Onshore i Offshore w których niektóre inwestuj? w instrumenty finansowe, pozosta?e s?u?? jako podmioty po?rednie dla transakcji kapita?owych z inwestorami)
             • Fund of Hedge Funds (Fundusz inwestuj?cy w udzia?y innych funduszy hedgingowych)

             Dzia? Zabezpieczeń Transakcji Finansowych (Collateral Services)

             Kiedy dwa podmioty postanawiaj? dokona? transakcji finansowej, która obejmuje faktyczny transfer aktywów czy tez zak?ada w przysz?o?ci mo?liwo?? wymiany transakcji monetarnych, bankructwo lub niewyp?acalno?? jednej ze stron powoduje niezawinion? strat? finansow? dla drugiego podmiotu. W celu zmniejszenia ryzyka, standardem rynkowym sta?o si? przesy?anie gotówki b?d? papierów warto?ciowych do podmiotu nara?onego na ryzyko strat, w celu zabezpieczenia ewentualnego ryzyka niewyp?acalno?ci drugiej strony. Ten proces zabezpieczenia transakcji finansowych jest nazwany Collateral.

             Collateral Services Poland wspiera Europejski zespó? Collateral Services poprzez zarz?dzanie zabezpieczeniami ró?nych aktywów dla wielu europejskich klientów.

             Administrowanie collateral obejmuje nast?puj?ce obszary:

             • Transakcje po?yczek papierów warto?ciowych (Securities Lending)
             • Transakcje warunkowego zakupu i sprzeda?y (Repo i Reverse Repo)
             • Transakcje w obrocie pozagie?dowym (OTC )

             Zespó? jest równie? odpowiedzialny za tworzenie raportów i us?ug zwi?zanych z Collateral, w tym za:

             • Przygotowywanie raportów dla klientów
             • Instruowanie transakcji zabezpieczaj?cych
             • Sprawdzanie realizacji transakcji zabezpieczaj?cych
             • Tworzenie statystyk
             • Wyliczanie warto?ci odsetek

             Zespó? Konwersji

             Zespó? Konwersji jest scentralizowan? jednostk?, której zadaniem jest obs?uga przyjmowania nowych klientów do State Street w ca?ej Europie. Zadaniem zespo?u jest upewnienie si?, ?e transfer nowego biznesu, dla którego stajemy si? depozytariuszem, na nasz? platform? ksi?gow?, b?dzie przebiega? bez zak?óceń.

             Do obowi?zków Zespo?u Konwersji nale??:

             • Kompleksowa analiza projektu przed jego rozpocz?ciem (Due diligence)
             • Przygotowanie projektu konwersji
             • Za?adowanie do systemów informatycznych State Street pocz?tkowych danych klienta (sk?ad portfela inwestycyjnego, salda kont etc.)
             • Przeprowadzenie analizy porównawczej w okresie równoleg?ej wyceny przez dotychczasowego i nowego depozytariusza
             • Zamkni?cie projektu i przekazanie procesu do zespo?u Ksi?gowo?ci ds. Funduszy

             Dzia? Analiz Inwestycyjnych State Street Investment Analytics

             SSIA dostarcza naszym klientom kompleksowe i innowacyjne rozwi?zania z zakresu us?ug analizy wyników, ryzyka inwestycyjnego oraz raportowania zgodno?ci inwestycyjnej.

             • Pracownik Zespo?u ds. Wyników i Analiz odpowiada za ocen? wszystkich elementów sk?adowych portfela finansowego klienta i dostarczenie przewidywanych wyników finansowych dla wszystkich klas aktywów. Dostarcza równie? informacje o wynikach finansowych dla ró?nych rodzajów papierów warto?ciowych w rozliczeniu dziennym i miesi?cznym.
             • Pracownik Zespo?u ds. Ryzyka Inwestycyjnego dostarcza klientom parametry oceny ryzyka zgodnie z ich wymaganiami, kalkuluje wska?niki Value at Risk (VaR) i przeprowadza tzw. stress testing na podstawie historycznych wydarzeń.
             • W Zespole Badania Zgodno?ci Procesów Inwestycyjnych ?wiadczymy us?ugi testowania funduszy inwestycyjnych pod k?tem ich zgodno?ci z odpowiednimi przepisami inwestycyjnymi, które wynikaj? z przepisów prawa (UCITS) lub z prospektów emisyjnych. Wszelkie naruszenia przepisów s? szczegó?owo analizowane i raportowane klientom.

             Dzia? Danych Referencyjnych (Reference Data Services)

             Dzia? Danych Referencyjnych to centrum us?ug wspólnych dostarczaj?ce us?ugi z dziedziny zarz?dzania danymi na potrzeby obs?ugi aktywów przez back i middle office. Dzia? dostarcza te us?ugi 24 godziny na dob?, 6 dni w tygodniu. Krakowski oddzia? jest cz??ci? globalnego zespo?u sk?adaj?cego si? tak?e z oddzia?ów w Stanach Zjednoczonych oraz Indiach.

             Zespó? ten jest odpowiedzialny mi?dzy innymi za:

             • Baz? G?ówn? Papierów Warto?ciowych,
             • Baz? G?ówn? Brokerów,
             • Dane u?ywane podczas procesowania transakcji (ETT/ETC),
             • Standardy ISO (w zakresie walut, krajów, kursów wymiany, brokerów),
             • Kalendarze ?wi?t (w zale?no?ci od kraju, rynku, kursów, banku, systemu),
             • Zarz?dzanie danymi od zewn?trznych dostawców,
             • Ocen? Jako?ci Danych.

             Dzia? Danych Referencyjnych wspó?pracuje z ró?nymi grupami z bran?y finansowej w celu nad??enia za szybkimi zmianami w sektorze oraz naj?wie?szymi regulacjami na rynku finansowym.

             Centrum Przeciwdzia?ania Praniu Pieni?dzy (Anti-Money-Laundering)

             Centrum Us?ug Wspólnych ds. Przeciwdzia?ania Praniu Pieni?dzy to Centrum Doskona?o?ci (CoE)  zajmuj?ce si? weryfikacj? klientów firmy State Street na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z polityk? ?Know Your Customer”.

             G?owne zadania Centrum AML to:

             • Weryfikacja to?samo?ci klientów State Street,
             • Przygotowanie oceny ryzyka klientów,
             • Okresowa weryfikacja ryzyka,
             • Raportowanie KPI (Kluczowe Wska?niki Efektywno?ci) oraz KRI (Kluczowe Wska?niki Ryzyka) do Dzia?u Zgodno?ci oraz innych departamentów State Street na terenie Europy.

             Analiza Ryzyka - State Street Global Exchange

             Analiza Ryzyka to centrum us?ug wspólnych, które wspiera dzia?y SSGX w Europie i Ameryce Pó?nocnej. SSGX, korzystaj?c z danych dost?pnych dla State Street, przeprowadza analiz? ryzyka oraz us?ugi z zakresu zarz?dzania informacj? i danymi dla szerokiego grona klientów.

             Krakowski dzia? SSGX wspó?pracuje bezpo?rednio z klientami, innymi dzia?ami State Street oraz wieloma oddzia?ami SSGX w Europie, Ameryce Pó?nocnej oraz Azji w celu zapewnienia, ?e dostarczane dane analityczne s? poprawne, spe?niaj? oczekiwania klientów oraz stanowi? dla nich warto?? dodan? w procesie zarz?dzania funduszami.

             Do g?ównych zadań dzia?u SSGX nale??:

             • Agregowanie danych ze ?róde? wewn?trznych i zewn?trznych (system TruView) w celu dostarczenia ca?o?ciowego obrazu ekspozycji portfela inwestycyjnego oraz bezwzgl?dnych i wzgl?dnych miar ryzyka - zakres analiz obejmuje warto?? zagro?on? (VaR), miary wra?liwo?ci, ryzyko negatywne (strat), testy warunków skrajnych (stress-testing), dekompozycj? ryzyka oraz badanie scenariuszy,
             • Analiza porównawcza wyników do wzgl?dem ró?nych indeksów
             • Zarz?dzanie danymi klientów niekorzystaj?cych z TruView - przekazywanie danych do instytucji zewn?trznych w celu dalszej analizy,
             • Dostarczanie informacji wymaganych przez klientów,
             • Kontrola ryzyka,
             • Komunikowanie si? z klientami odno?nie us?ug dostarczanych przez krakowski oddzia?,
             • Przygotowanie analiz zgodnie z oczekiwaniami klientów,
             • Sprawozdawczo?? regulacyjna,
             • Przygotowanie analiz dla klientów instytucjonalnych (Asset Owners)
             • Tworzenie i udoskonalanie produktów SSGX.

             Ze wzgl?du na kompleksowo?? dostarczanej us?ugi, zespó? wspó?pracuje ?ci?le z klientami oraz innymi oddzia?ami SSGX nad tworzeniem i dostarczaniem rozwi?zań dostosowanych do potrzeb naszych klientów.

             Finansowe Centrum Us?ug Wspólnych (FSSC)

             FSSC jest Dzia?em Finansów za?o?onym w Krakowie w celu zapewnienia us?ug z zakresu ksi?gowo?ci i analizy finansowej jak i czynno?ci sprawozdawczych wobec organów nadzoru dla naszych oddzia?ów w Europie.

             Do zadań tej jednostki nale??:

             • ksi?gowo??
             • planowanie i analiza finansowa
             • raportowanie wobec organów nadzoru

             Pozosta?e dzia?y

             W Krakowie znajduje si? tak?e wiele dzia?ów wspieraj?cych dzia?ania zespo?ów operacyjnych:

             • Dzia? Zasobów Ludzkich (Global Human Resources), w tym Dzia? Rekrutacji (Talent Acquisition)
             • Dzia? Treningów
             • Dzia? Finansów
             • Global Marketing
             • Dzia? ITOT
             • Dzia? Zarz?dzania Projektami (PMO)
             • Dzia? Planowania Ci?g?o?ci Biznesu i Zgodno?ci
             • Zarz?dzanie Ryzykiem
             • Zespó? ds. Administracji i Obs?ugi Nieruchomo?ci
             • Zespó? ds. Infrastruktury
             caopro超碰最新地址