Careers

             State Street Bank w Polsce w ogólnym zarysie

             Wraz z ci?g?ym rozwojem naszej firmy pragniemy budowa? platform?, która ??czy profesjonalizm i wiedz? eksperck? miejscowych specjalistów oraz du?? skal? mo?liwo?ci globalnej korporacji, dzi?ki czemu mo?emy dostarcza? najwy?szej jako?ci us?ugi klientom nie tylko z naszego regionu.

             Pracuj?c dla State Street w Polsce b?dziesz wspiera? proces obs?ugi naszych klientów we wspó?pracy z kolegami z innych lokalizacji. Tempo oraz zakres operacji w Polsce czyni? ?rodowisko pracy interesuj?cym i pe?nym wyzwań, gdzie kierownictwo jest otwarte na nowe pomys?y i stawia na innowacje. Kluczowym czynnikiem jest elastyczno??, gdy? nasze dzia?ania musz? by? dopasowane do gwa?townie zmieniaj?cych si? potrzeb grupy klientów instytucjonalnych. Wszystko to sprawia, ?e b?dziesz mia? sposobno?? zdoby? do?wiadczenie w wielu aspektach procesu inwestycyjnego. Ci?g?y rozwój naszych pracowników jest dla nas bardzo wa?ny, jako ?e pragniemy budowa? kadr? kierownicz? w oparciu o miejscowych specjalistów, by wykreowa? ich na przysz?ych liderów.

             caopro超碰最新地址